+420 776 700 636 info@leteckepojisteni.cz

Osobní údaje

Jak zacházíme s osobními údaji

Správcem osobních údajů je Radim Hahn, IČO 63709953.

Data zpracováváme na základě článku 6, odstavec 1b) a 1f) nařízení 2016/679, který mimo jiné stanovuje, že „…zpracování je zákonné, pokud je nezbytné pro splnění smlouvy……“.

Osobní údaje použijeme pro kalkulaci pojistného pro vámi vybraný produkt a vypracování návrhu pojistné smlouvy, který odešleme vám a vámi vybrané pojišťovně.

Dále můžeme vaše kontaktní údaje použít k zaslání informačních oznámení, které přímo s danou smlouvou souvisí. Tyto informační oznámení zahrnují zejména upozornění na splatnost předepsaného pojistného nebo oznámení o výročí pojistné smlouvy.

Osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetím osobám, vyjma vámi vybrané pojišťovně.

Osobní údaje neprodáváme, nedistribuujeme, nepronajímáme ani jinak nezpřístupňujeme třetím stranám s výjimkou státních orgánů dle zákona.

Osobní údaje uchováváme po dobu jednoho roku od jejich poskytnutí nebo po dobu účinnosti pojistné smlouvy a deset let po jejím ukončení. Obě lhůty jsou dané zákonem.

K datům, která takto uchováváme, má přístup omezený počet osob. Přístup je povolen, jestliže a) je nutné zkontrolovat kvalitu poskytovaných služeb, b) vy nás o to požádáte, c) požádá nás o ně pojišťovna, u které máte nebo jste měli smlouvu, c) vyžádá si je dozorující orgán, například Česká národní banka.

Máte právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu, výmaz a doplnění neúplných osobních údajů, uplatňovat právo na přenositelnost údajů a dále klást otázky ohledně zpracování osobních údajů na info@leteckepojisteni.cz . 

Máte právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Radim Hahn, IČO 63709953, Statková 2614/8, 746 01 Opava